Ценности и култура

В проектите за управление на културата, които изпълняваме, използваме методологията на Management Systems. Те дефинират пет ключови фактора, или аспекта на корпоративната култура, които оказват силно влияние върху успеха на компанията (измерен като финансови резултати). Компании, които имат дефинирани ценности във всеки от тези аспекти и активно управляват културата си, създават култура, която е тяхно стратегическо предимство и силно подпомага успеха на компанията.

Тези пет аспекта са:

1

Ориентация към клиента

начинът, по който организацията мисли за своите клиенти и отношението към тях.

2

Ориентацията към служителите

начинът, по който организацията мисли за своите служители и по който се отнася с тях.

3

Стандарти за изпълнение и отговорност

Стандарти за изпълнение и отговорност – отношението към стандартите за изпълнение и отговорността и практиките, които има компанията за поддържане на високи стандарти и поемане на отговорност от служителите.

4

Иновации и ангажираност към промените

Иновации и ангажираност към промените – как компанията възприема, реагира на промени и ги управлява успешно, и доколко културата ѝ поддържа иновациите.

5

Ориентация към процеси в компанията

Ориентация към процеси в компанията – доколко в компанията съществуват норми и практики, подпомагащи ефективността на ключови процеси като планиране, вземане на решения, комуникация и доколко компанията е добър „корпоративен гражданин“ или иначе казано - дали поддържа практики за „корпоративна социална отговорност“.

С помощта на нашия модел от 10 ключови инструмента за управление на културата подпомагаме компанията да дефинира конкретни мерки, с които да подобрява тези аспекти от културата, които изследването ни очертава като неудовлетворителни или онези, които компанията би искала да подсили.