РАСТЕЖ

Измерваме организационната ефективност на компанията и Ви показваме как да превърнете болките на растежа в начало на благотворна промяна за бизнеса.

Стратегическо планиране

Помагаме Ви да планирате организационното развитие и стъпките към успеха на компанията Ви. Не просто да определите стратегията си, а и да я приведете в конкретни стъпки, за да не си остане само добро пожелание.

Предлагаме цялостно управленско консултиране, което комбинира погледа навън (пазара и бизнес средата) с погледа навътре (потенциала и пробойните в организацията). До Вас сме във формулирането на “бизнес основите” на компанията – своеобразна алтернатива на “мисия и визия”, с висока стратегическа стойност, която Ви помага да създадете пазарна ниша или да развиете уникалните си конкурентни предимства.

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

Защо подходът ни работи?

С какво сме различни?