Асесмънт център

Центърът за оценка и развитие е уникален метод, с помощта на който се идентифицират силни страни и сфери за развитие в работата. Когато измерваме умения, именно това е методът с най-висока валидност на резултатите. Асесмънтът може да се прави както присъствено, така и изцяло онлайн. Ефективността и обективността му се гарантират чрез:

съчетаването на повече от 1 инструмент за оценка (ролеви игри, писмени симулации, аналитични презентации, въпросници за оценка на потенциала и мотивацията, когнитивни тестове и др.)

предоставяне на оценка на база на наблюденията на двама и повече асесори, с богат практически опит в провеждането на асесмънти

участие в симулации, базирани на реални бизнес казуси и съответни на типа задачи и ситуации, характерни за ролята, за която се оценява.

Онлайн версията на Центъра за Оценка и развитие е с доказана ефективност, като са имплементирани всички принципи и най-добри практики за прилагането му. Адаптирали сме целия процес в он-лайн среда, като сме запазили напълно качеството на услугата.
Опитът ни разкри и някои допълнителни ползи:

✔ по-евтино решение - пести значителни разходи по посока логистика, наем зали, кафе-паузи

✔ по-бързо решение - пести времето на участниците

✔ по-зелено решение – не хаби излишно ресурси (материали на хартия, пътуване и др.), с което заедно пазим природата

Защо методологията на SHL?

SHL e международна водеща компания, с повече от 30 години опит в предоставянето на услуги, свързани с управлението на таланти. Методологията, която използваме се базира на универсален компетентностен модел, обхващащ различните нива в организацията. Всички симулации в портфолиото на SHL са валидизирани, според нуждите на бизнеса в световен мащаб. Всички асесори, които работят с Ninety Nine са специалисти в областта на оценката и развитието на хора и са сертифицирани от SHL.