Идентифициране на таланти

Универсалната компетентностна матрица (UCF) дава рационална, консистентна и практическа основа, за да разберем поведенията на даден човек на работа и да оценим вероятността той да бъде успешен в определена роля и среда. Партньорите ни от SHL са създали UCF, стъпвайки на широкообхватната си програма за изследване на поведенията на работното място. Матрицата може да бъде използвана за да изградим компетентностни модели за всички типове длъжности или да напаснем моделите, използвани от нашите клиенти, върху универсалния набор от компетентности.

Предоставяме също така пълен пакет от инструменти за управление на таланта, заедно със съдържание, подкрепящо универсалната компетентностна матрица.

UCF е инструмент, който улеснява дефинирането на ключовите компетенции. С помощта на тази матрица времето за подготовка на всички типове проекти за оценка на талантите значително намалява. UCF е построена върху емпирични доказателства и обстойни научни изследвания - факт, който подпомага валидността както на оценките, така и на прогнозите за бъдещо представяне, направени на базата на тези оценки.

Инструменти

Представянето на човек в работната му роля се определя от специфичнитe личностни предпочитания, които помагат или пречат ефективно да изпълнява изискванията на ролята, от изградените умения или поведенчески стратегии, от мотивацията и от когнитивните способности на човека.
SHL са разработили инструменти, чрез които можем да измерим и интерпретираме всеки един от тези четири фактора. Това позволява максимално точна прогноза за потенциала на даден човек да изпълнява конкретна роля.
Измерването може да се използва не само за да увеличим успеха при селекция и точно да прогнозираме вероятността за успех в дадената роля, но и за да идентифицираме потенциалните сфери за развитие, така че всеки да получи точната подкрепа, за да се справя в новата си роля.

Оценка на поведението

Чрез поведенческа оценка определяме нивото на проявление на умения и поведенчески стратегии по значимите компетенции. Прилагаме метода на център за оценка (assessment center), като се придържамe към препоръките и стандартите за качество на SHL. Всички експерти, участващи в проектите ни за оценка, са сертифицирани от SHL (за спецификите на всяка от ролите в центъра за оценка: оценител, администратор, ролеви играч).

Оценка на личностни характеристики

Чрез психометрични въпросници оценяваме “потенциала” на човек за бъдещ успех.

OPQ (Occupational Personality Questionnaire) подпомага организациите да разберат как спецификите на индивидуалния поведенчески стил ще повлияят на работното представяне. Обявен от Британското психометрично дружество за “най-добрия сред личностните въпросници, особено сред тези, използвани в професионален контекст”, OPQ предоставя над 10 интерпретативни доклада.
Те дават значението на резултатите спрямо целта на оценяването, без професионален психологически и статистически жаргон. Всеки от тези доклади отговаря на различен тип нужди: потенциално представяне в лидерска роля, насоки за развитие на мениджърските умения, ефективно учене, ефективност в различните етапи на търговския процес.

MQ (Motivational Questionnaire) измерва 18 аспекта на мотивацията и предоставя подробен профил на мотивационните фактори, които влияят върху работното представяне на оценявания. Чрез приложението на MQ, организациите разбират по-добре връзката между индивидуалната мотивация и ангажираността; идентифицират и управляват най-силните мотиватори и демотиватори; идентифицират начини, по които да подобрят мотивацията и ангажираността на служителите.
MQ предоставя редица лесни за употреба доклади, които подкрепят вземането на решения.