Ангажираност на служителите

Методологиятa, която използваме, е разработена от нашите партньори от Management Systems. Измерваме нивото на ангажираност на служителите като комбинация от четири променливи: идентификация с организацията, мотивация за отлично представяне, ангажираност с организацията и нейните цели, защитаване на компанията.
Измерваме процента служители във всяка една от трите степени на ангажираност (от напълно неангажирани, през частично до напълно ангажирани) и степента, в която различните фактори - двигатели на ангажираността влияят върху текущите нива на ангажираност.

Фактори - двигатели
на ангажираността:

Нашите изследвания дефинират три групи фактори с директно влияние върху нивата на ангажираност:

  • Лидерските практики и стил
  • Системите за управление на трудовото представяне и възнагражденията
  • Ценностите на компанията и корпоративната култура

Измерваме и фактори на средата, които могат да засилят или намалят степента на ангажираност:

  • Процесът на планиране
  • Комуникацията в организацията
  • Процесите на вземане на решения
  • Координацията и сътрудничеството между отделите
  • Отвореността към иновации и промяна

Помагаме на мениджмънта да разбере по-добре естеството на ангажираността, както и да приеме и анализира резултатите. След това ги въвличаме в дефинирането на мерки, с които да подобрят ангажираността. Всяка от мерките е основана на измереното от нас влияние, което оказват директните двигатели или индиректните фактори на средата.